Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я

 • 1. Загальні положення 

  1.1. Документ окреслює процедуру цілісної оцінки отриманих знань, умінь, компетенцій спеціалістів сфери охорони здоров’я як здобувачів освіти з безперервного професійного розвитку ПП МБЦ “Геном”.

  1.2. Здобуття освітніх послуг з безперервного професійного розвитку мають на меті підвищення рівня артикулювання компетенціями, які відповідають спеціальності кожного окремого здобувача, а також надають можливість фахової підготовки спеціаліста, підвищення рівня професійних навичок. Вимірювання професійного розвитку здійснюється за метричними показниками. Вони включають категорії формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я.

  1.3. Цілісна оцінка знань передбачає комплекс оцінювання. Воно фокусується на вимірювання глибинного засвоєння набутих компетенцій, знань, умінь та практичних навичок та існує задля стимулювання сумлінного та послідовного виконання навчальних завдань. Система оцінювання покликана визначати темпи засвоєння навчальних матеріалів, контролювати якість викладу, мотивувати до якісного опрацювання освітніх матеріалів.

 • 2. Методика проведення оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

  2.1. Оцінювання рівня володіння фаховими знаннями є водночас і елементом контролю якості освітніх послуг, і моніторинговим інструментом, який засвідчує знання здобувачів на вході. Тестування в рамках освітніх програм із безперервного професійного розвитку може проходити в декілька етапів і відбувається відповідно до послідовного викладу освітніх матеріалів. Попереднє оцінювання наявних на початку навчального курсу знань може здійснюватися для моніторингу прогресу здобувача.
  2.2. Для комплексного дослідження рівня знань та практичних навичок застосовуються письмове тестування, усне опитування, індивідуальне моделювання та вирішення ситуаційних задач, клінічний розбір змодельованих медичних кейсів, навчальний полілог. Збір відповідей може проводитися з використанням електронних та паперових носіїв. Результати роботи над завданнями переводяться в бали, на підставі яких здійснюється оцінка набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я.

  2.3. Забезпечення якості освіти контролюється заходами з якісного порівняння отриманих даних на початку освітньої програми та результатами, які показують здобувачі освіти із повним ознайомленням з матеріалами курсів, виконанням практичної частини та консультації з лекторами. Компаративність попередніх та поточних результатів тестування кожного працівника сфери охорони здоров’я забезпечує моніторинг прогресу спеціаліста.

  2.4. Структура викладу навчального матеріалу передбачає активну участь здобувачів освіти з безперервного професійного розвитку в навчальному процесі. Методами залучення працівників сфери охорони здоров’я є проведення дискусій, тестувань, забезпечення взаємодії з лектором та заохочення аналізу навчального матеріалу. Такі заходи сприяють акмеологічному розвитку спеціалістів галузево та відповідно до тематики навчальних курсів.

  2.5. Документація присутності учасників на навчальних заходах є обов’язковою. Присутність та активна участь в освітньому процесі є мовою отримання документа, який засвідчує проходження освітнього курсу з безперервного професійного розвитку. Відповідальність за реєстрацію учасників, організацію та проведення заходів неформальної освіти, своєчасність та достовірність отримання слухачем документа, що підтверджує участь у заході, покладається на установу, яка є безпосереднім організатором заходу. Підприємство, яке відповідальне за організацію заходу, заохочує учасників до формулювання відгуків, оцінок щодо якості викладання та навчальних матеріалів, а також рівня організації освітніх заходів. Оцінювання здійснюється відповідальним за організацію відділом за присутності лекторів освітньої програми.

  2.6. Після проведення освітнього заходу медичним працівникам пропонується завершити оцінювання. Актуальні дані щодо якості надання послуг працівникам сфери охорони здоров’я необхідні для визначення ефективності наявних методик викладання та комунікації та їх можливого покращення. Здобувачам освітніх послуг пропонується оцінити такі компоненти: загальний зміст, ефективність викладання, корисність інформації, відповідність індивідуальній практичні діяльності, наявність або відсутність комерційної упередженості, потенційний вплив на надання медичної допомоги пацієнтам.

 • 3. Оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я під час проведення заходів.

  3.1. База питань та ситуаційних задач, відповіді на які потребують знання матеріалу заходів, тренінгів та майстер-класу в повному обсязі, формується не пізніше, ніж за два тижні до заходу.

  3.2 Вимірювання рівня теоретичної підготовки учасників заходу здійснюється за рейтинговою системою шляхом комп'ютерного контролю рівня знань, а саме надання відповідей на контрольні питання, сформульовані у чіткій відповідності до тематики курсу та інформаційних блоків, розглянутих у кожній лекції.

  3.3. З метою оцінювання знань та оволодіння практичними навичками працівників сфери охорони здоров’я, набутих під час проведення тренінгу з опанування навчальними даними, тетсування проводиться викладачем тренінгу/курсу, в обов'язковій присутності хоча б одного з членів комісії з оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок або члена наукового оргкомітету заходу.

  3.4. Для зараховування балів за участь у вебінарі, конференції, симпозіумі, конгресі, тренінгу з оволодіння практичними навичками допускаються учасники, які дали щонайменше 60% правильних відповідей на запитання бланку оцінювання з анкетою зворотного зв’язку та виконали практичні завдання, у тому числі - з використанням додаткового навчального устаткування.

  3.5. В разі непроходження тестування на задовільному рівні з огляду на нестачу правильних відповідей, учасник має право на повторну спробу
  проходження оцінювання.

 • 4. Прикінцеві положення

  4.1. Ця Методологія затверджується і вводиться в дію з моменту її прийняття.
  4.2. Зміни та доповнення до цієї Методології вносяться шляхом затвердження нової редакції Методології. Після затвердження Методології у новій редакції попередня редакція втрачає юридичну силу.

  4.3 Відповідальність за дотримання Методології покладено на всіх організаторів освітніх заходів з безперервного професійного розвитку ПП МБЦ "Геном".

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг 

 • 1. Загальні положення

  1.1 Цей Порядок визначає механізм та заходи спрямовані на запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку, які організовуються та проводяться безпосередньо або за участі ПП МБЦ “Геном”, та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

  1.2 У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її інтересом, пов'язаним із проведенням заходів безперервного професійного розвитку, що впливає на об'єктивність організації та змісту таких заходів; потенційний конфлікт інтересів - у особи наявний приватний інтерес у сфері пов'язаній із проведенням заходів безперервного професійного розвитку, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, під час участі у заходах безперервного професійного розвитку, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; сертифікований курс – комплекс заходів медичного спрямування, який складається із теоретичних та практичних навичок з використанням моделі симуляційного навчання, та методологія яких затверджена міжнародними професійними організаціями.
  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у «Положенні про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року No725 та Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про запобігання корупції».

  1.3 До заходів безперервного розвитку, які організовуються безпосередньо або за участі Організації (далі Заходи) відносяться: майстер-класи, симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними навичками, сертифікований курс, семінар, фахова (тематична) школа, наукові та/або науково-практичні конференції.

  1.4 Відповідальність за недопущення конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг несе безпосередньо розробник методичних матеріалів, лекцій, доповідей.

  1.5 Контроль за недопущення конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг покладено на адміністріцію.

  1.6. У випадку виявлення конфлікту інтересів під час проведення заходів, фахівці можуть бути притягнені до академічної відповідальності, а за умови корупційної діяльності до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

  1.7 До можливих факторів, які можуть викликати потенційний чи реальний конфлікт інтересів слід віднести: отримання коштів від приватних або юридичних осіб з метою реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг; отримання коштів від приватних осіб або юридичних осіб з метою проведення клінічних досліджень ефективності лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг; отримання лікарських засобів, медичних виробів від приватних осіб або юридичних осіб з метою їх реклами під час заходів безперервного професійного розвитку; участь в якості засновника власник компанії/компаній, що пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів і медичних виробів. 

 • 2. Загальні засади політики запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та/або залучення і використання коштів фізичних (юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

  2.1 Фахівці або провайдери адміністрації при проведенні заходів в системі безперервного професійного розвитку повинні уникати та не допускати потенційних чи реальних конфліктів інтересів.

  2.2 Фахівці або провайдери, які беруть участь у заходах в системі безперервного професійного розвитку та у яких наявний конфлікт інтересів повинні повідомити про нього Голові Комітету до початку участі у заходах або розробки методичних матеріалів, лекцій, доповідей.

  2.3 Голова адміністрації не повинен залучати до розробки методичних матеріалів, лекцій, доповідей для їх подальшого використання у Заходах в системі безперервного професійного розвитку фахівців або провайдерів у яких є відомий конфлікт інтересів.

  2.4. Під час розробки методичних матеріалів, лекцій, доповідей для їх подальшого використання в системі безперервного професійного розвитку розробник повинен вказати про відсутність у нього конфлікту інтересів у вигляді заяви на ім'я голови установи.

  2.5 В заяві , що засвідчує відсутність інтересів у розробників методичних матеріалів, лекцій, доповідей необхідно вказувати наявність чи відсутність джерел фінансування від приватних і/або юридичних осіб, що використовуються для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

  2.6 Перед використанням методичних матеріалів, лекцій, доповідей у Заходах, адміністрація проводить їх аналіз на предмет наявних конфліктів інтересів.

  2.7 При проведенні лекцій або доповідей безперервного професійного розвитку розробник повинен вказувати на їх початку інформацію про відсутність чи наявність у нього конфлікту інтересів.

  2.8 Відмовою від використання у заходах в системі безперервного професійного розвитку методичних матеріалів, лекцій та доповідей може бути: використання реклами конкретних лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг; проведення порівняльної характеристики конкретних лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг з аналогічними інших виробників; використання власних результатів досліджень, що фінансувались приватними і юридичними особами з використанням конкретних лікарських засобів або медичних виробів.

  2.9 Відвідувачам навчальних заходів, перед початком їх проведення, необхідно повідомляти про політику запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку або залучення і використання коштів фізичних юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

  2.10 Представники адміністрації можуть проводити аудит всіх Заходів безперервного професійного розвитку, що безпосередньо організовує ПП МБЦ “Геном” або за її участі, на предмет наявності конфлікту інтересів та ознак залучення і використання коштів фізичних юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

  2.11 Право подати відповідне звернення до адміністрації у випадку наявності конфлікту інтересів та ознак залучення і використання коштів фізичних або юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг мають здобувачі освіти, що приймають участь в Заходах безперервного професійного розвитку, що безпосередньо організовує ПП МБЦ “Геном” або за його участі.

  2.12 Для проведення аудиту заходів безперервного професійного розвитку здобувачі освіти, що приймають участь в Заходах безперервного професійного розвитку, що безпосередньо організовує адміністрація або за її участі, можуть бути залучені незалежні експерти.

  2.13 Розробники методичних матеріалів, лекцій, доповідей та фахівці ПП МБЦ “Геном”, що беруть участь у заходах безперервного професійного розвитку, повинні забезпечити періодичне анонімне опитування здобувачів освіти по завершенню навчання на предмет наявності конфлікту інтересів та ознак залучення і використання коштів фізичних або юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

 • 3. Процедури врегулювання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та/або залучення і використання коштів фізичних (юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

  3.1 Адміністрація є відповідальною за врегулювання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку або залучення і використання коштів фізичних та юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

  3.2 Інформацію, що підтверджує конфлікт інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку і/або залучення і використання коштів фізичних та юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг може бути отримана: самостійним повідомленням фахівцем або розробником; проведенням аудиту заходів безперервного професійного розвитку; проведенням аналізу результатів анонімного опитування здобувачів освіти; відповідного звернення здобувачів освіти, що безпосередньо брали участь у заходах; відповідного звернення незалежних експертів, після проведення аудиту заходів.

  3.3 Не пізніше ніж через 2 дні, після отримання інформації, що підтверджує конфлікт інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку або залучення і використання коштів фізичних або юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, голова Комітету повинен ініціювати службове розслідування та підготувати подання до керівництва установи щодо тимчасового відсторонення фахівців від участі у заходах безперервного професійного розвитку.

  3.4 Службове розслідування проводиться адміністрацією не довше 5 днів та подає відповідні результати до голови установи.

  3.5 За результатами проведеного розслідування адміністрація здійснює врегулювання конфлікту інтересів.

  3.6 Врегулювання конфлікту інтересів може здійснюватися наступними шляхами: усунення особи від виконання завдань та участі у заходах безперервного професійного розвитку; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання пов'язано з заходами безперервного професійного розвитку; перегляду обсягу службових повноважень особою щодо участі у заходах безперервного професійного розвитку; переведення особи на іншу посаду, функціональні обов'язки якої не передбачають участі у заходах безперервного професійного розвитку. 

 • 4. Прикінцеві положення

  4.1. Дане Положення починає діяти з моменту його затвердження. 
  4.2. Всі фахівці або провайдери ПП МБЦ “Геном”, які беруть участь у заходах безперервного професійного розвитку, повинні бути ознайомленні з цим Положенням. 

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

 • 1. Загальні положення

  1.1 Документ окреслює механізм, умови й терміни проведення оцінки заходів безперервного розвитку, які розробляються та впроваджуються безпосередньо або за участі ПП МБЦ «Геном», на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.

  1.2 У цьому Положенні терміни вживаються з такими дефініціями:
  академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень;

  доказова медицина - використання в щоденній медичній практиці (у діагностиці, лікуванні й профілактиці) медичних технологій і лікарських препаратів, ефективність яких доведена у фармакоепідеміологічних дослідженнях із застосуванням математичних оцінок ймовірності успіху й ризику. Принципи доказовості покликані протидіяти недоведеним твердженням, сумнівним практикам та самолікуванню, які можуть оточувати фахівця та пацієнтів у медійному просторі;

  розробник - особа або група осіб, яка приймала участь у розробці навчальних, методичних матеріалів, лекцій або презентацій, що використовуються в Заходах, які проводить безпосередньо чи за участі Центру;

  заходи оцінки безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини – дії, які здійснюються працівниками ПП МБЦ «Геном» з метою запобігання та недопущення порушень принципів академічної доброчесності та доказової медицини під час заходів у системі безперервного післядипломного розвитку. Вони представлені такими кроками: аналіз навчальних, методичних матеріалів, лекцій та презентацій на предмет дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини; незалежний аудит заходів, які організовує центр, в системі безперервного післядипломного розвитку; інформування розробників та здобувачів освіти про необхідність дотримання принципів академічної доброчесності та доказової медицини до початку проведення заходів та порядок дій у випадку їх виявлення; анонімне анкетування здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчинності та доказової медицини під час проведення заходів безперервного післядипломного розвитку;

  бал безперервного професійного розвитку - одиниця вимірювання здобутих теоретичних знань та практичних навичок у процесі здійснення безперервного професійного розвитку;

  сертифікований курс – комплекс заходів медичного спрямування, який складається із теоретичних та практичних навичок з використанням моделі симуляційного навчання, та затверджені міжнародними професійними організаціями.

  Додаткові терміни вживаються у значенні, наведеному у «Положенні про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року No725 та Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників».

  1.3 До заходів безперервного розвитку включено: майстер-класи, симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними навичками, сертифікований курс, семінар, фахова (тематична) школа, наукові та/або науково-практичні конференції.

  1.4 Бали нараховуються працівникам сфери охорони здоров'я за проходження заходів безперервного професійного розвитку.

  1.5 Під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника сфери охорони здоров'я обов'язково враховуються результати проходження навчання безперервного професійного розвитку. Порядок проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я, кількість балів за проходження безперервного професійного розвитку визначається і затверджується МОЗ.

  1.6 Шляхом здобуття вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівні вищої освіти здійснюється безперервний професійний розвиток.

  1.7 Заходи безперервного професійного розвитку неформальної освіти можуть передбачати особисту участь працівника сфери охорони здоров'я в освітній події у місці її проведення, дистанційне навчання з використанням електронних технологій в режимі реального часу або з доступом до навчальних матеріалів у час, зручний для працівників сфери охорони здоров'я, а також поєднання особистої та дистанційної участі. Особиста участь працівника сфери охорони здоров'я обов'язкова під час:
  - навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі на тренінгах, які проводяться під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів, конгресів;
  - особиста участь працівника сфери охорони здоров'я в освітній події у місці її проведення та/або дистанційна участь у режимі реального часу обов'язкова для таких заходів:
  - підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в Дистанційне навчання у режимі реального часу передбачає, що присутність учасників може бути підтверджена і вони мають можливість подавати свої запитання та відповіді.

  1.8 Засоби підтвердження присутності учасників визначає МБЦ. Запис Заходу, що публікується після його завершення, не вважається таким, що здійснюється в режимі реального часу. У разі проходження дистанційного навчання не в режимі реального часу участь працівника сфери охорони здоров'я підтверджується фактом підключення/реєстрації працівника сфери охорони здоров'я на онлайн-платформі та сертифікатом про проходження дистанційного навчання із зазначенням провайдера, теми заходу, кількості часу, передбаченого на дистанційне навчання, прізвища та імені отримувача сертифіката, дати його видачі та унікального ідентифікатора сертифіката, що дає змогу підтвердити факт видачі сертифіката працівнику сфери охорони здоров'я.

  1.9 Захист передачі інформації від ПП МБЦ «Геном» до системи здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Під системою розуміють: державна електронна база з питань освіти, електронною системою охорони здоров'я.

  1.10. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково педагогічну, творчу діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти є виявом дотримання академічної доброчесності фахівцями МБЦ «Геном», які залучені до освітніх заходів.

  1.11 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності є маркерами дотримання принципів академічно доброчесності.

  1.13 Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів; фабрикація — фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу; обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу; хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі - є порушеннями академічно доброчесності.

  1.14 Порушення академічної доброчесності веде до звернення до Вищої атестаційної комісії України щодо відмови у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; звернення до Вищої атестаційної комісії України щодо позбавлення присудження наукового ступеня чи присвоєння вченого звання щодо фахівців.

  1.15 За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти, що приймають участь у Заходах, можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 1) повторне проходження оцінювання (іспит, залік тощо); 2) повторне проходження навчального курсу; 3) відрахування з навчання що проводиться в рамках безперервного професійного розвитку; 4) анулювання сертифікату, який підтверджує участь особи у Заходах, що організовується

 • 2. Порядок розгляду звернень щодо недотримання принципів академічної доброчесності та доказової медицини фахівцями Організації або здобувачами освіти під час заходів, що проводяться безпосередньо Організацією або за її участі

  2.1 Фахівець і або розробник, які приймають участь в Заходах у випадку виявлення фактів порушення здобувачами освіти принципів академічної доброчесності подає відповідне звернення до комітету, але не пізніше ніж 30 днів після його проведення.

  2.2 У зверненні щодо порушення здобувачами освіти принципів академічної доброчесності повинно бути вказано: назва Заходу та дати його проведення; ПІБ здобувача освіти; конкретне положення академічної доброчесності, яке було порушене та докази, які це підтверджують.

  2.3 У випадку отримання відповідного звернення від фахівця і/або розробника щодо порушення здобувачами освіти принципів академічної доброчесності Комітету повинна розглянути його протягом двох днів та винести рішення.

  2.4 Адміністрація МБЦ може відхилити звернення з боку фахівця або розробника у випадку: не належного інформування здобувача освіти про необхідність дотримання принципів академічної доброчесності під час участі у Заходах; відсутності доказів порушення здобувачем освіти принципів академічної доброчесності; відсутності необхідної інформації про Захід та здобувача освіти у зверненні фахівця або розробника; подання звернення не державною мовою; закінчення встановленого терміну подачі звернення.

  2.5 Здобувач освіти, який приймає участь в Заході, у випадку виявлення фактів порушення фахівцями або розробником принципів академічної доброчесності та доказової медицини може поди відповідне звернення до організаторів, але не пізніше ніж 30 днів після його проведення.

  2.6 У зверненні щодо порушення фахівцями або розробником Організації принципів академічної доброчесності та доказової медицини повинно бути вказано: назва Заходу та дати його проведення; ПІБ фахівця і/або розробника; конкретне положення академічної доброчесності або доказової медицини, яке було порушене та докази, які це підтверджують.

  2.7 У випадку отримання відповідного звернення від здобувача освіти щодо порушення фахівцем або розробником принципів академічної доброчесності або доказової медицини комітет повинен розглянути його протягом двох днів та винести рішення.

  2.8 Комітет може відхилити звернення з боку здобувача освіти у випадку: відсутності доказів порушення фахівцем і/або розробником принципів академічної доброчесності та доказової медицини; відсутності необхідної інформації про Захід та фахівця і/або розробника у зверненні здобувача освіти; подання звернення не державною мовою; закінчення встановленого терміну подачі звернення. 

 • 3. Порядок оскарження про встановлення порушень академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх заходів з безперервного професійного розвитку.

  3.1 Фахівці, розробники з адміністраці та здобувачі освіти можуть оскаржити рішення комітету після його винесення.

  3.2 З метою оскарження рішення до адміністрації подається відповідне звернення фахівцем, розробником або здобувачем освіти, не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту отримання відповідного рішення.

  3.3 Оскарження відбувається в присутності особи, яка оскаржує рішення Комітету рандомним методом вибирається не менше 3 незалежних експертів з затвердженого списку.

  3.4 Після визначення групи незалежних експертів голова адміністрації надсилає кожному з них пакет документів та матеріали розгляду за фактом порушення принципів академічної доброчинності та доказової медицини.

  3.5 Незалежні експерти проводять аналіз наданої інформації протягом 30 днів з моменту отримання та надають відповідні результати розгляду.

  3.6 У випадку підтвердження більшістю незалежних експертів факту порушення принципів академічної доброчесності та доказової медицини, Комітет приймає рішення, яке не підлягає оскарженню. В іншому випадку Комітет призначає дату розбору звернення на якому повинні бути присутні крім членів Комітету незалежні експерти, які проводили аналіз матеріалів. Рішення в цьому випадку приймається після дискусії та голосування. Для прийняття рішення потрібна проста більшість голосів. Прийняте рішення є остаточним.

  3.7 У випадку якщо всі незалежні експерти спростували порушення принципів академічної доброчесності та доказової медицини, попереднє рішення Комітету скасовується. 

 • 4. Прикінцеві положення

  4.1 Цей документ починає діяти з моменту його затвердження.

  4.2 Рішення Комітету щодо порушення принципів академічної доброчинності та доказової медицини може оскаржуватись розробником чи здобувачем освіти в судовому порядку.

  4.3 Адміністрація може приймати скарги щодо порушення принципів академічної доброчинності від правовласників матеріалів, які без їхнього відома використовувались розробниками під час проведення заходів.

  4.4 Комітету також делеговані повноваження щодо запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних юридичних осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

  4.5 Всі фахівці та/або провайдери Організації, що приймають участь у Заходах безперервного професійного розвитку, повинні бути ознайомленні з цим Положенням. 

Made with